ไว้คราวหน้า X
ไว้คราวหน้า X
ไม่ต้องแสดงข้อความนี้อีกเลย
ไปหน้าที่ 1
ไปที่หน้า
GO
ตั้งกระทู้ใหม่
ฝากรูป
ผู้ตั้ง
ข้อความ
ออฟไลน์
กำเนิดดาวรุ่ง
Status: Just The Way I am.
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 14 Aug 2012
ตอบ: 111
ที่อยู่: ดาวนาเม็ก
โพสเมื่อ: Tue Apr 02, 2019 09:28
สอบถามการผ่อนผันทหาร
เนื่องจากผมอายุ 26 ปี เมื่อต้นมีนาที่ผ่านมาและ27ในปีหน้า และเรียนป.ตรีปีสุดท้ายกำลังจะจบ อยากสอบถามว่า ปีนี้คือปีสุดท้ายที่ผมจะผ่อนผันได้ใช่ไหมคับ ไปอ่านมาหลายที่บางคนบอก25ปีสุดท้ายบ้างบางคนบอก26บ้าง เลยสับสนคับ ขอบคุณคับ
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
โหวตเป็นกระทู้แนะนำ
ออฟไลน์
ผู้เยี่ยมชม
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 04 Sep 2013
ตอบ: 5599
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Tue Apr 02, 2019 09:31
ถูกแบนแล้ว
[RE: สอบถามการผ่อนผันทหาร]
ไม่ไป ถามสัสดีจังหวัดอะครับ คำตอบชัวร์ อาจถามเผื่อว่าใบดำเท่าไหร่
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
นักเตะตำบล
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 22 Oct 2012
ตอบ: 430
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Tue Apr 02, 2019 09:35
[RE: สอบถามการผ่อนผันทหาร]
อ่านให้ละเอียดครับ

http://www.thaiembassy.org/islamabad/contents/files/thai-people-20141208-185651-224301.pdf

กฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนผันการรับการตรวจเลือกทหารกองเกิน
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497และแนวทางการผ่อนผันการรับการตรวจเลือกทหารกองเกิน ดังนี ้
1. ชายที่มีสัญชาติไทย อายุย่าง 18 ปีอาทิเกิด พ.ศ.2540/ในปี2557จะต้องไปลงบัญชีทหารกองเกิน และจะรับได้ใบส าคัญฯ(แบบ ส.ด. 9)
2. ทหารกองเกิน คือ ชายที่มีสัญชาติไทย อายุตั ้งแต่ 18 ปี ถึง 29 ปี บริบูรณ์และได้แสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน (แบบ.ส.ด.9)แล้ว
3. ชายที่มีสัญชาติไทย เมื่ออายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ จะต้องไปรับหมายเรียก (แบบ.ส.ด.35)ซึ่งเป็ นเอกสารก าหนดให้ไปเข้ารับ
การตรวจเลือกฯ (เกณฑ์ทหาร) ทั ้งนี ้ความผิดที่ไม่แสดงตนมีโทษสูงสุด คือ จ าคุกไม่เกิน 3เดือน หรือปรับไม่เกิน 300 บาท หรือทั ้งจ าทั ้งปรับ
4. วัน เวลา และสถานที่ ในการตรวจเลือกฯ จะระบุไว้ใน แบบ.ส.ด.35โดยปี ที่ตรวจเลือกฯ คือ เมื่ออายุย่าง 21 ปี
5. การขอผ่อนผันฯ ต้องเป็ นทหารกองเกิน (ได้ลงบัญชีฯ และได้รับ ส.ด.9 แล้ว) มีอายุ 20 ปีและได้รับหมายเรียกฯ (แบบ ส.ด.35)
จากสัสดีอ าเภอฯ
6. บุคคลที่จะท าเรื่องขอผ่อนผันฯในการตรวจเลือกฯ สามารถด าเนินการได้ส าหรับทหารกองเกินที่มีอายุ 20 ปีขึ ้นไป โดยเมื่อท าเรื่อง
ขอผ่อนผันฯ แล้ว หากอยู่ในประเทศไทย ต้องไปแสดงตนตามหมายเรียกทุกปีและรับหมายเรียกใหม่ จนกว่าจะหมดเหตุผ่อนผันฯ
(ส าเร็จการศึกษา/หมดสภาพนักศึกษา/ย้ายสถานศึกษา/อายุ 26 ปี /เข้าตรวจเลือกฯ แล้ว)
7. หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันฯ ในระหว่างการศึกษา ก าหนดไว้ว่า เกณฑ์การศึกษาจะต้องไม่สูงกว่าปริญญาโท/อายุไม่เกิน 26 ปีเมื่อหมดเหตุ
ดังกล่าวแล้ว ต้องไปแสดงตนต่อนายอ าเภอท้องที่เพื่อแจ้งเหตุต่อไป
8. การขอผ่อนผันฯ ส าหรับนักเรียนที่ไปศึกษาในต่างประเทศ ถ้าเป็ นการศึกษาโดยทุนรัฐบาล ทางส านัก ก.พ. จะด าเนินการขอผ่อนผันฯให้
แต่ถ้าเป็ นการศึกษาโดยทุนส่วนตัว จะแยกการด าเนินการเป็ น 2 กรณี คือ
8.1 หากยังไม่ได้เดินทางไปศึกษา ให้ยื่นค าร้องต่อนายอ าเภอภูมิล าเนาทหารก่อนเดินทางโดยแจ้งว่าจะเดินทางเมื่อใด
และรับรองว่าเมื่อเดินทางไปถึงแล้วจะจัดส่งหนังสือรับรองจากสถานทูตฯ / สถานกงสุลใหญ่ฯ มาให้ภายใน 3เดือน
8.2 หากเดินทางไปศึกษาแล้ว ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองยื่นค าร้องพร้อมหลักฐานต่อนายอ าเภอภูมิล าเนาทหาร ดังนี ้
8.2.1 หนังสือรับรองจากสถานทูตฯ / สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยต้องมีรายละเอียดว่า ไปศึกษาวิชาอะไร สถานศึกษาใด
หลักสูตรกี่ปี และขอผ่อนผันฯ กี่ปีเอกสารดังกล่าวหากเป็ นภาษาต่างประเทศต้องแปลเป็ นภาษาไทย พร้อมรับรองการแปล
8.2.2 ใบส าคัญทหารกองเกิน (ส.ด.9) หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ ส.ด.35) บัตรประจ าตัวประชาชน
ส าเนาทะเบียนบ้านของทหารกองเกิน และของผู้ยื่นค าร้อง

ข้อมูลเพ่ิมเติม ตดิต่อสอบถามได้ท่ี
1. หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน/กองการสัสดี/สัสดีกรุงเทพฯ/สัสดีจังหวัด/สัสดีอ าเภอฯ ทุกแห่ง โทรศัพท์ 02-223-3259
2. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด โทรศัพท์ (+9251) 843-1270-80 Email: royalthaiembassyislamabad@gmail.com
3. ส านักงานผู้ช่วยทูตฝ่ ายทหารไทย ณ กรุงอิสลามาบัด มือถือ(+92) 32-352-81003 Email : Jaiterb2030@gmail.com
หมายเหตุการขอผ่อนผันฯ กรณีศึกษาในต่างประเทศ ผู้อนุมัติ คือ รมว.มหาดไทย โดยจะมอบอ านาจให้ ผวจ. ออกใบส าคัญฯ
(แบบ.ส.ด.36) แทน โดยเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว นศ.ไม่ต้องมาแสดงตนในวันตรวจเลือกฯ จนกว่าจะหมดเหตุผ่อนผันฯ(ส าเร็จ
การศึกษา/หมดสภาพนักศึกษา/ย้ายสถานศึกษา/อายุ 26 ปี /เข้าตรวจเลือกฯ แล้ว) ทั ้งนี ้ห้วงเวลาในการยื่นขอผ่อนผันฯ คือเดือน ก.พ.
ของปีที่จะตรวจเลือกฯ
******************************
หลักฐานที่ต้องน ามาให้สัสดีฯ ท้องที่
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ฉบับ
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 2 ฉบับ
3. ใบส าคัญ (แบบ สด.9) จ านวน 2 ฉบับ
4. หมายเรียกฯ(แบบ สด.35) จ านวน 2 ฉบับ
5. ส าเนาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) จ านวน 2 ฉบับ
6. หนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ/สถานกงสุลใหญ่ จ านวน 2 ฉบับ
7. หนังสือรับรองจากสถานศึกษา(พร้อมแปล) จ านวน 2 ฉบับ
8. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ผู้ยื่นแทน) จ านวน 2 ฉบับ
9. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ยื่นแทน) จ านวน 2 ฉบับ
2
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
Well done is better than well said.

ออนไลน์
กำเนิดดาวรุ่ง
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 12 Aug 2017
ตอบ: 112
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Tue Apr 02, 2019 10:00
[RE: สอบถามการผ่อนผันทหาร]
รอผู้มีความรู้มาตอบละกัน
แต่คำถามแบบนี้ผมแนะนำเช็คจากสัสดีจะชัวสุด
เรื่องทหาร ใบขับขี่ ฯลฯ มีหน่วยงานตรงอยู่แล้วการหาข้อมูลเป็นเรื่องดีแต่แน่นอนที่สุดคือถามจากสิ่งที่เราจะไปทำนั่นแหละ
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
โค้ช C-License
Status: Middle fingers up if you don't give a f**k
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 05 Apr 2010
ตอบ: 39866
ที่อยู่: ข้าวเหนียวมะม่วงรสช็อคโกแลต
โพสเมื่อ: Tue Apr 02, 2019 10:50
[RE: สอบถามการผ่อนผันทหาร]
James Dean พิมพ์ว่า:
อ่านให้ละเอียดครับ

http://www.thaiembassy.org/islamabad/contents/files/thai-people-20141208-185651-224301.pdf

กฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนผันการรับการตรวจเลือกทหารกองเกิน
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497และแนวทางการผ่อนผันการรับการตรวจเลือกทหารกองเกิน ดังนี ้
1. ชายที่มีสัญชาติไทย อายุย่าง 18 ปีอาทิเกิด พ.ศ.2540/ในปี2557จะต้องไปลงบัญชีทหารกองเกิน และจะรับได้ใบส าคัญฯ(แบบ ส.ด. 9)
2. ทหารกองเกิน คือ ชายที่มีสัญชาติไทย อายุตั ้งแต่ 18 ปี ถึง 29 ปี บริบูรณ์และได้แสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน (แบบ.ส.ด.9)แล้ว
3. ชายที่มีสัญชาติไทย เมื่ออายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ จะต้องไปรับหมายเรียก (แบบ.ส.ด.35)ซึ่งเป็ นเอกสารก าหนดให้ไปเข้ารับ
การตรวจเลือกฯ (เกณฑ์ทหาร) ทั ้งนี ้ความผิดที่ไม่แสดงตนมีโทษสูงสุด คือ จ าคุกไม่เกิน 3เดือน หรือปรับไม่เกิน 300 บาท หรือทั ้งจ าทั ้งปรับ
4. วัน เวลา และสถานที่ ในการตรวจเลือกฯ จะระบุไว้ใน แบบ.ส.ด.35โดยปี ที่ตรวจเลือกฯ คือ เมื่ออายุย่าง 21 ปี
5. การขอผ่อนผันฯ ต้องเป็ นทหารกองเกิน (ได้ลงบัญชีฯ และได้รับ ส.ด.9 แล้ว) มีอายุ 20 ปีและได้รับหมายเรียกฯ (แบบ ส.ด.35)
จากสัสดีอ าเภอฯ
6. บุคคลที่จะท าเรื่องขอผ่อนผันฯในการตรวจเลือกฯ สามารถด าเนินการได้ส าหรับทหารกองเกินที่มีอายุ 20 ปีขึ ้นไป โดยเมื่อท าเรื่อง
ขอผ่อนผันฯ แล้ว หากอยู่ในประเทศไทย ต้องไปแสดงตนตามหมายเรียกทุกปีและรับหมายเรียกใหม่ จนกว่าจะหมดเหตุผ่อนผันฯ
(ส าเร็จการศึกษา/หมดสภาพนักศึกษา/ย้ายสถานศึกษา/อายุ 26 ปี /เข้าตรวจเลือกฯ แล้ว)
7. หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันฯ ในระหว่างการศึกษา ก าหนดไว้ว่า เกณฑ์การศึกษาจะต้องไม่สูงกว่าปริญญาโท/อายุไม่เกิน 26 ปีเมื่อหมดเหตุ
ดังกล่าวแล้ว ต้องไปแสดงตนต่อนายอ าเภอท้องที่เพื่อแจ้งเหตุต่อไป
8. การขอผ่อนผันฯ ส าหรับนักเรียนที่ไปศึกษาในต่างประเทศ ถ้าเป็ นการศึกษาโดยทุนรัฐบาล ทางส านัก ก.พ. จะด าเนินการขอผ่อนผันฯให้
แต่ถ้าเป็ นการศึกษาโดยทุนส่วนตัว จะแยกการด าเนินการเป็ น 2 กรณี คือ
8.1 หากยังไม่ได้เดินทางไปศึกษา ให้ยื่นค าร้องต่อนายอ าเภอภูมิล าเนาทหารก่อนเดินทางโดยแจ้งว่าจะเดินทางเมื่อใด
และรับรองว่าเมื่อเดินทางไปถึงแล้วจะจัดส่งหนังสือรับรองจากสถานทูตฯ / สถานกงสุลใหญ่ฯ มาให้ภายใน 3เดือน
8.2 หากเดินทางไปศึกษาแล้ว ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองยื่นค าร้องพร้อมหลักฐานต่อนายอ าเภอภูมิล าเนาทหาร ดังนี ้
8.2.1 หนังสือรับรองจากสถานทูตฯ / สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยต้องมีรายละเอียดว่า ไปศึกษาวิชาอะไร สถานศึกษาใด
หลักสูตรกี่ปี และขอผ่อนผันฯ กี่ปีเอกสารดังกล่าวหากเป็ นภาษาต่างประเทศต้องแปลเป็ นภาษาไทย พร้อมรับรองการแปล
8.2.2 ใบส าคัญทหารกองเกิน (ส.ด.9) หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ ส.ด.35) บัตรประจ าตัวประชาชน
ส าเนาทะเบียนบ้านของทหารกองเกิน และของผู้ยื่นค าร้อง

ข้อมูลเพ่ิมเติม ตดิต่อสอบถามได้ท่ี
1. หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน/กองการสัสดี/สัสดีกรุงเทพฯ/สัสดีจังหวัด/สัสดีอ าเภอฯ ทุกแห่ง โทรศัพท์ 02-223-3259
2. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด โทรศัพท์ (+9251) 843-1270-80 Email: royalthaiembassyislamabad@gmail.com
3. ส านักงานผู้ช่วยทูตฝ่ ายทหารไทย ณ กรุงอิสลามาบัด มือถือ(+92) 32-352-81003 Email : Jaiterb2030@gmail.com
หมายเหตุการขอผ่อนผันฯ กรณีศึกษาในต่างประเทศ ผู้อนุมัติ คือ รมว.มหาดไทย โดยจะมอบอ านาจให้ ผวจ. ออกใบส าคัญฯ
(แบบ.ส.ด.36) แทน โดยเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว นศ.ไม่ต้องมาแสดงตนในวันตรวจเลือกฯ จนกว่าจะหมดเหตุผ่อนผันฯ(ส าเร็จ
การศึกษา/หมดสภาพนักศึกษา/ย้ายสถานศึกษา/อายุ 26 ปี /เข้าตรวจเลือกฯ แล้ว) ทั ้งนี ้ห้วงเวลาในการยื่นขอผ่อนผันฯ คือเดือน ก.พ.
ของปีที่จะตรวจเลือกฯ
******************************
หลักฐานที่ต้องน ามาให้สัสดีฯ ท้องที่
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ฉบับ
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 2 ฉบับ
3. ใบส าคัญ (แบบ สด.9) จ านวน 2 ฉบับ
4. หมายเรียกฯ(แบบ สด.35) จ านวน 2 ฉบับ
5. ส าเนาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) จ านวน 2 ฉบับ
6. หนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ/สถานกงสุลใหญ่ จ านวน 2 ฉบับ
7. หนังสือรับรองจากสถานศึกษา(พร้อมแปล) จ านวน 2 ฉบับ
8. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ผู้ยื่นแทน) จ านวน 2 ฉบับ
9. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ยื่นแทน) จ านวน 2 ฉบับ  


อ้างอิงจาก:
7. หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันฯ ในระหว่างการศึกษา ก าหนดไว้ว่า เกณฑ์การศึกษาจะต้องไม่สูงกว่าปริญญาโท/อายุไม่เกิน 26 ปีเมื่อหมดเหตุ  


while (age<=26) {
"ผ่อนผันได้จ้าาาา"
}
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน

SAVE OF THE CENTURY !!

ออฟไลน์
นักเตะตำบล
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 14 Feb 2014
ตอบ: 2345
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Tue Apr 02, 2019 15:23
[RE: สอบถามการผ่อนผันทหาร]
ของผมวันที่ผ่อนผันเค้าก็แจ้งออกไมค์ตลอดนะเวลาเรียกตัว ผ่อนผันปี33ปีนี้ปีสุดท้ายนะไรงี้
เขตผมตอนผ่อนผันเค้าเรียกตามปีเกิดอ่ะ แต่ผมรอดมาหลายปีละไม่รู้ระบบผ่อนผันยังเหมือนเดิมมั้ย
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน"ไม่ได้เกลียดคนที่ทีมที่เชียร์ครับ แต่เกลียดที่นิสัย"
ไปหน้าที่ 1
ไปที่หน้า
GO
ตั้งกระทู้ใหม่
กรุณาระบุเหตุผลที่จะแจ้งความ
ผู้ต้องหา:
ข้อความ:
Submit
Cancel
กรุณาเลือก Forum และ ประเภทกระทู้
Forum:

ประเภท:
Submit
Cancel