BLOG BOARD_A
สนใจโฆษณาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ soccersuck@hotmail.com
BLOG BOARD_B
สนใจโฆษณาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ soccersuck@hotmail.com
SS ปิดรับสมัครแล้วครับ โดยจะทำการเปิดรับสมัครในทุกๆวันสำคัญซึ่งมีการบอกใบ้ล่วงหน้าเพื่อให้ทุกท่านได้ค้นหาและเช็กข้อมูลที่เราให้ไป

#########################

วันคล้ายวันประสูติ “ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี” ทรงมีพระดำริให้ก่อตั้งโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยทรงรับเป็นองค์ประธาน เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาทั่วประเทศ และหน่วยงาน องค์กร ชุมชนต่าง ๆ ตามพระปณิธาน “ทุกคนเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด”

นอกจากนี้ ยังมี “ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น” ซึ่งให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาต่าง ๆ ของเยาวชน เช่น ปัญหาครอบครัว และปัญหายาเสพติด มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่มากถึง 31 ล้านคน