BLOG BOARD_A
สนใจโฆษณาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ soccersuck@hotmail.com
BLOG BOARD_B
สนใจโฆษณาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ soccersuck@hotmail.com
SS ปิดรับสมัครแล้วครับ โดยจะทำการเปิดรับสมัครในทุกๆวันสำคัญซึ่งมีการบอกใบ้ล่วงหน้าเพื่อให้ทุกท่านได้ค้นหาและเช็กข้อมูลที่เราให้ไป

#########################

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ The Food and Agriculture Organization หรือ FAO ได้กำหนดให้มี"วันดื่มนมโลก" (World Milk Day) เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ และองค์กรให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนม รวมถึงจัดกิจกรรมรณรงค์และกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการบริโภคนม โดยปัจจุบันมีมากกว่า 35 ประเทศทั่วโลกที่จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันดื่มนมโลก