ไว้คราวหน้า X
ไว้คราวหน้า X
ไม่ต้องแสดงข้อความนี้อีกเลย
ไปหน้าที่ 1
ไปที่หน้า
GO
ตั้งกระทู้ใหม่
ฝากรูป
ผู้ตั้ง
ข้อความ
ออนไลน์
ดาวซัลโวฟุตบอลโลก
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 10 Oct 2009
ตอบ: 28913
ที่อยู่: http://www.ultraimg.com/images/ee.gif
โพสเมื่อ: Fri May 24, 2024 15:27
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาการเสริมสร้างหลักนิติธรรมแห่งชาติ !!

นายกฯ เซ็นตั้งกรรมการหลักนิติธรรมระดับชาติ ‘ธงทอง’ นั่งประธาน ‘เคน นครินทร์’ กรรมการ
.
วันนี้ (24 พฤษภาคม) มีการเผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 151/ 2567 ที่ลงนามโดย เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาการเสริมสร้างหลักนิติธรรมแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดระบุว่า ด้วยหลักนิติธรรม (Rule of Law) อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการดูแลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชน ถือเป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

.
ทั้งยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นในด้านการลงทุนของประเทศ ประกอบกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goal: SDG) เป้าหมายที่ 16 ยังได้แสดงให้เห็นว่า หลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความเกี่ยวข้องกันโดยตรง
.
ทั้งนี้ จึงเป็นการสมควรที่รัฐบาลจะได้ขับเคลื่อนและพัฒนาการเสริมสร้างหลักนิติธรรมแห่งชาติให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนโดยรวม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้.
ข้อ 1 ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาการเสริมสร้างหลักนิติธรรมแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า ‘กขนช.’ ประกอบด้วย
.
ที่ปรึกษา 3 ตำแหน่ง
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
2. ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
3. ศ.กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์
.
คณะกรรมการ 19 ตำแหน่ง
1. ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ (ประธานกรรมการ)
2. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (กรรมการ)
3. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กรรมการ)
4. ปลัดกระทรวงยุติธรรม (กรรมการ)
5. อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (กรรมการ)
6. ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (กรรมการ)
7. ศ.พิเศษ ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ์ (กรรมการ)
8. พล.อ. กฤษณะ บวรรัตนารักษ์ (กรรมการ)
9. ธนา เวสโกสิทธิ์ (กรรมการ)
10. นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ (กรรมการ)
11. นัยนา สุภาพึ่ง (กรรมการ)
12. ผศ.ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย (กรรมการ)
13. ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล (กรรมการ)
14. เสรี นนทสูติ (กรรมการ)
15. ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี (กรรมการ)
16. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการเห็นสมควร เชิญเข้าร่วมประชุมเฉพาะคราว คราวละไม่เกิน 2 คน
17. ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (กรรมการและเลขานุการ)
18. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
19. รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
.
ข้อ 2 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้
.
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรค ที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ 16 ของ SDG
.
2. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มีแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนและพัฒนาหลักนิติธรรมมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
.
3. กำกับ ติดตาม ขับเคลื่อนส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ยกระดับการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
.
4. ติดตามประเมินผลและรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและพิจารณามีมติเกี่ยวกับการดำเนินการของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย มาตรการ และแนวทางที่ กขนช. กำหนด
.
5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือที่ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของ กขนช.
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
.
ข้อ 3 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือแก่ กขนช. ในการชี้แจงข้อมูล ส่งเอกสาร ตลอดจนการดำเนินการอื่นๆ ตามที่ กขนช. กำหนด
.
ข้อ 4 การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของ กขนช. คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับเชิญจาก กขนช. ให้เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราว ตามที่แต่งตั้งตามคำสั่งนี้ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ ปี 2547 หรือตามระเบียบทางราชการ โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักงานกิจการยุติธรรม
.
#TheStandardNews

อ่านเพิ่มได้ที่

https://www.constitutionalcourt.or.th/occ_web/ewt_dl_link.php?nid=1283

########
@@@@@


1. วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรค ที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ 16 ของ SDG


- - ถ้าวิเคราะห์ว่าปัญหาและอุปสรรค เกิดจากอำนาจนอกระบบของใครบางคน ถามว่าจะทำยังไง ? มีใครกล้าพูดความจริงไหม ว่าตอนนี้ใครกำลังสร้างปัญหาต่อระบบกฎหมายของไทย

แก้ไขล่าสุดโดย ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย เมื่อ Fri May 24, 2024 15:32, ทั้งหมด 2 ครั้ง
0
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
โหวตเป็นกระทู้แนะนำ

Victoria Concordia Crescit __ Once a Gooner Always a Gooner
ออฟไลน์
นักบอล ดิวิชั่น 1
Status: เครื่องจักรสีแดง
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 26 Aug 2006
ตอบ: 7453
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Fri May 24, 2024 15:34
[RE: แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาการเสริมสร้างหลักนิติธรรมแห่งชาติ !!]
มีอาจารย์ เหมา พรสันต์ ด้วยแหะ
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน

ออฟไลน์
นักเตะอบจ.
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 10 Nov 2018
ตอบ: 1989
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Fri May 24, 2024 15:36
[RE]แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาการเสริมสร้างหลักนิติธรรมแห่งชาติ !!
ไม่เอาแบบคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์อะไรนั่นแล้วนะ ได้รายงานมาปึกนึง ป่านนี่เก็บเข้าตู้จนลืมไปแล้วมั้ง
โพสต์บนแอป Soccersuck บน iOS
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบนออฟไลน์
ดาวซัลโวฟุตบอลโลก
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 08 Sep 2008
ตอบ: 4971
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Fri May 24, 2024 15:50
[RE: แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาการเสริมสร้างหลักนิติธรรมแห่งชาติ !!]
เท่าที่ดูรายชื่อผมว่าโอเคเลยนะ เอาไว้คานกับพวกอำนาจที่ตั้งมาจากรัฐประหาร
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน

ออนไลน์
ซุปตาร์โอลิมปิก
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 28 Dec 2017
ตอบ: 7092
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Fri May 24, 2024 16:01
[RE: แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาการเสริมสร้างหลักนิติธรรมแห่งชาติ !!]
อึ้งคนนี้สุด

ผศ.ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน

ออนไลน์
นักบอลลีกภูมิภาค
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 14 Aug 2012
ตอบ: 12272
ที่อยู่: San Siro
โพสเมื่อ: Fri May 24, 2024 16:24
[RE]แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาการเสริมสร้างหลักนิติธรรมแห่งชาติ !!
ตั้งคณะกรรมการให้ดูดีเฉยๆ ป่าว
โพสต์บนแอป Soccersuck บน iOS
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน
ออฟไลน์
นักบอลถ้วย ก.
Status:
: 0 ใบ : 0 ใบ
เข้าร่วม: 16 Jan 2020
ตอบ: 5722
ที่อยู่:
โพสเมื่อ: Fri May 24, 2024 19:12
[RE]แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาการเสริมสร้างหลักนิติธรรมแห่งชาติ !!
จานเหมา
โพสต์บนแอป Soccersuck บน iOS
1
0
หากโดน 40 เรื้อน จะถูกแบน

ไปหน้าที่ 1
ไปที่หน้า
GO
ตั้งกระทู้ใหม่
กรุณาระบุเหตุผลที่จะแจ้งความ
ผู้ต้องหา:
ข้อความ:
Submit
Cancel
กรุณาเลือก Forum และ ประเภทกระทู้
Forum:

ประเภท:
Submit
Cancel